Privacy Beleid

Ontdek onze toewijding aan uw privacy - Lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij streven naar transparantie en geven u controle over uw informatie. Vertrouw op een veilige online ervaring met ons gedetailleerde privacybeleid.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door JUDI BV worden uitgevoerd.

De verwerkingsverantwoordelijke is Claude Gyselinck, bestuurder van de besloten vennootschap JUDI, met hoofdzetel te 2400 Mol, Pettenlaan 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.942.981, handel drijvend onder de naam Rent & Relax. (hierna “Rent & Relax”, “Wij” of “Ons”).

Rent & Relax vindt de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang. 

Rent & Relax verbindt er zich dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

ARTIKEL 2: PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR RENT & RELAX VERWERKT WORDEN

Door gebruik te maken van onze diensten en toepassingen kunnen wij persoonsgegevens van u verkrijgen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer:

 • U onze website bezoekt (zie ook “Cookiebeleid”)
 • U uzelf registreert op onze website bijvoorbeeld naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, het contacteren van onze klantendienst enz.

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van u verkrijgen:

 • Uw klantgegevens, waaronder naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, IP-adres, Device-ID, bekeken pagina’s, browsertype, en browsing-informatie, besturingssysteem, internet service provider, tijdstempel,reactie op advertentie, verwijzend URL-adres, gebruikte functies op website,  aankoophistoriek, gebruikte betaalmiddelen, conversaties, kopij van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs, historiek van het contacteren van onze dienst na verkoop.

ARTIKEL 3: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Rent & Relax zal uw persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden gebruiken:

 • Om de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden

Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopovereenkomst die we met u hebben gesloten. Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van u om de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden (bv. uw leveringsadres in het kader van een levering, om u te contacteren naar aanleiding van een bestelling of levering, uw facturatiegegevens om u correct te kunnen factureren enz.).

Dienstverleners van derden: Wij gebruiken dienstverleners van buitenaf om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten. Deze omvatten:

 • Klantenservice
 • Marktonderzoek
 • Fraudeopsporing en -preventie, waaronder antifraudescreeningservice
 • Verzekeringsclaims
 • Betaling

Wij gebruiken derden om betalingen en terugbetalingen te verwerken, en voor facturerings- en incassodiensten. Wanneer u of de houder van de creditcard die gebruikt is voor het maken van de reservering om een terugbetaling van uw reisreservering vraagt, moeten wij bepaalde reserveringsgegevens delen met de betaaldienst en de desbetreffende financiële instelling, zodat deze de terugbetaling kunnen verwerken. Hierbij kan ook een kopie meegestuurd worden van de reserveringsbevestiging of van het IP-adres waarmee de reservering is gemaakt. We kunnen informatie delen met de desbetreffende financiële instellingen als wij dat noodzakelijk achten voor fraudedetectie en preventiedoeleinden.

Wanneer u of de houder van de creditcard die gebruikt is voor het maken van de reservering om een terugbetaling van uw reisreservering vraagt, moeten wij bepaalde reserveringsgegevens delen met de betaaldienst en de desbetreffende financiële instelling, zodat deze de terugbetaling kunnen verwerken. Hierbij kan ook een kopie meegestuurd worden van de reserveringsbevestiging of van het IP-adres waarmee de reservering is gemaakt.

We kunnen informatie ook delen met de desbetreffende financiële instellingen als wij dat noodzakelijk achten voor fraudedetectie en preventiedoeleinden.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaald persoonsgegevens van u te verzamelen of te bewaren. Zo zijn wij wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden een factuur uit te reiken en te bewaren. Bijgevolg zullen wij uw facturatiegegevens opvragen.

Daarnaast kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat Rent & Relax uw persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Rent & Relax zal u hiervan steeds op de hoogte trachten te brengen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke verplichtingen.

 • Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden

Wij voeren verschillende controles uit om fraude, inbreuken op te sporen en te bestrijden en preventiedoeleinden. Zo kunnen wij nagaan of een betaling aanvaard werd, alvorens wij het product leveren bij de klant.

 • Marketingdiensten

We delen persoonsgegevens met reclamepartners, waaronder uw e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer, als onderdeel van het promoten van rent & Relax-diensten via derden (om te garanderen dat relevante advertenties getoond worden aan het juiste publiek). We maken gebruik van technieken zoals 'hashing' om uw e-mailadres, IP-adres en/of telefoonnummer te kunnen koppelen met een bestaande klantendatabase, om te voorkomen dat deze gegevens voor andere zaken worden gebruikt.  Meer informatie over andere gepersonaliseerde advertenties en uw opties vindt u in onze Cookieverklaring.

ARTIKEL 4: DOORGIFTE AAN DERDEN

Rent & Relax gebruikt uw persoonsgegevens enkel zoals weergegeven in deze verklaring.

Bij ontstentenis van de redenen opgenomen in deze verklaring, zal Rent & Relax uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Rent & Relax kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden, middels welke de bedrijfsactiviteiten van Rent & Relax geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen u hiervan vooraf trachten in te lichten.

ARTIKEL 5: DUUR VAN DE VERWERKING  

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van uw toestel zodat we u de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij ze verzamelen. Afhankelijk van het doeleinde kan de bewaartermijn verschillend zijn. Rent & Relax is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uitgereikte facturen 7 jaar bij te houden. Daarnaast achten wij het juridisch noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren als bewijs bij geschillen en dit tot maximaal 10 jaar. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, verwijderen of anonimiseren wij uw gegevens 10 jaar na uw laatste contact met Rent & Relax.

ARTIKEL 6: UW RECHTEN EN DE UITOEFENING ERVAN

 • Recht van toegang en inzage

U hebt steeds het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Rent & Relax. Daarnaast hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. U hebt eveneens het recht om uw gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet u er rekening mee houden dat we bepaalde diensten en producten niet meer kunnen aanbieden. 

 • Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 • Recht op kopie

U hebt recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

ARTIKEL 7: RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Als u klachten hebt over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op het e-mail adres [email protected].

Indien u dit nodig acht kan u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

ARTIKEL 8: VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Rent & Relax aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij wens ook op te merken dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruikt dat wordt gemaakt van de website of vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden u eveneens aan de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen.

ARTIKEL 9: TOEGANG DOOR DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aan ondernemingen die in onze opdracht zouden werken. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze bedrijven.

 ARTIKEL 10: CONTACT

Wanneer u vragen heeft over ons Privacybeleid kan u contact met ons opnemen:

Naam en adres: Rent & Relax, Pettenlaan 15, 2400 Mol.

E-mail: info[at]rentandrelax.be

Deze Privacy Policy werd opgesteld op 28/11/2023.

Copyright 2022 • Alle rechten voorbehouden •
Rent And Relax